Regelgeving en overheidsdocumenten

Op deze pagina vindt u alle regelgeving en overheidsdocumenten terug die wij opgezocht hebben rond partnergeweld. Deze staan alfabetisch gerangschikt.

 • 14 november 2013 Erkenning Centrum Algemeen Welzijnswerk (16 december 2013). Belgisch Staatsblad
 • Artikel 2 § 1 van het Koninklijk Besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 (27 augustus 2013). Belgisch Staatsblad, 2013024295.
 • Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 5 september 2006 wordt bepaald : De VZW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Visserij te Gent wordt aanvullend erkend voor 0,5 voltijdse equivalent voor de versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld (23 oktober 2006). Belgisch Staatsblad , Editie 1
 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. – Erkenningen(27 september 2010) Editie 1
 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ondertekend in Istanboel op 11 mei 2011 (6 mei 2014). Belgisch Staatsblad, 44188.
 • Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 (25 april 2014). Belgisch Staatsblad, 34910.
 • Erkenning Centra voor Algemeen Welzijnswerk en Tele-onthaal (18 januari 2011) Editie 2
 • Erkenningen van de centra voor algemeen welzijnswerk (26 februari 2009) Editie 2
 • Evaluatie van de gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld. (Berteloot, Sivri, Broucker, Reynders & Gazan, 2009)
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (30 maart 2007). 15 JANUARI 2007 – Ministerieel besluit betreffende de invoering van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010. Belgisch Staatsblad, pp. 18720-18758.
 • Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (5 maart 2007). 4 MEI 2007. – Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Belgisch Staatsblad, pp. 30440 – 30449
 • Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 (29 juli 2014). Belgisch Staatsblad, 56044-56048.
 • Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW Inform'action, in het kader van de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan tegen intra familiaal geweld op ouderen (Wathelet & Humbert, 2009)
 • Ministerie Van De Vlaamse Gemeenschap (13 juli 1999). Decreet 15 december 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg (1). Belgisch Staatsblad, pp. 26983-26989.
 • Ministeriële richtlijn MFO-4 van betreffende de federale opdrachten van beveiliging, toezicht en controle door de politiediensten in het kader van de regelgeving inzake private veiligheid (Duquesne, 2002)
 • Uittreksel uit arrest nr. 163/2013 van 5 december 2013. In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld », ingesteld door de Orde van Vlaamse balies en Edgar Boydens. (12 maart 2014). Belgisch Staatsblad, 5486.
 • Vlaamse Overheid. (1 augustus 2013). 21 JUNI 2013. – Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk. Belgisch Staatsblad ,pp. 48114 – 48126
 • Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (1 oktober 2012). Belgisch Staatsblad, 2012009239.
 • Wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld (27 augustus 2013). Belgisch Staatsblad, 19094.
 • Wet van 24 november 1997 strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan (6 februari 1998). Belgisch Staatsblad, 3353
 • Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld, Par. St. Senaat 2012, verslag, nr. 5-30/4. (Faes, 2012)