Trefwoorden

Trefwoorden van in ons project.
1712: Dit is een grote organisatie tegen mishandeling in het algemeen, niet enkel gefocust op kinderen. Zij zullen subjectieve feiten kennen. Bv. De meest gestelde vragen.
Accumuleren van bewijs: opeenhopen, opeenstapelen van bewijs.
Agressieproblemen: Partnergeweld is agressie. Ik zou zeker in meer willen weten over de oorzaak van het probleem, zo begrijp je het vaak beter. Misschien dat er ook een genetische factor een rol speelt.
Ambivalente houding tegenover de pleger: Tegenstrijdige gevoelens tegenover de pleger (bijvoorbeeld zowel haat – gevoelens tegenover het geweld – maar ook liefde gevoelens – tegenover de pleger.
Ambulante forensische Setting: geen vaste plaats, gerechtelijke omstandigheden waaronder iets gebeurd.
Anamnese: verslag van een patiënt over de voorgeschiedenis van zijn ziekte.
Antecedent: Het woord of zinsdeel waarnaar een voornaamwoord terugwijst
Beleidsmakers: Iemand die de belangrijkste beslissingen neemt of voorbereidt inzake het beleid op het één of andere domein zoals politiek, cultuur, gezondheidszorg en dergelijke. Meestal in het meervoud gebruikt.
Blankenberge bewoners: Zo krijg je een beter beeld van de bewoners en de stad. Zo weet je de grote van de stad en kan je het beter begrijpen a.d.h.v. cijfers
Blankenberge: Dit is de gemeente waarover ons project zal gaan
Casemanager: Functionaris die de algehele verantwoordelijkheid draagt voor een geval, bv. bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer
Common couple violence: Het wordt ook wel situationeel geweld genoemd. Het is een interactief dynamisch gebeuren tussen 2partner, vaak lopen conflicten uit de hand en leiden ze tot geweld.
Community Policing: Gemeenschapsgerichte politiezorg
Co-morbiditeit: Combinatie van 2 of meer aandoeningen bij 1 persoon.
Contactverbod: Verbod om met een ander in contact te treden, op te leggen door de rechter
Delict gedrag: Dit is een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Domestic violence: Huiselijk geweld vertaald naar het Engels
Eenduidig: met maar één mogelijke uitleg.
Empathie: De eigenschap dat je gevoelens of gedachten van een ander aanvoelt.
Escalatie: Trapsgewijze toename; uitbreiding
Fenomenologie van het geweld: Kennis, het beschrijven van en het classificeren van geweld
Forensisch: ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek
Forensische populatie: Gerechtelijke, voor statistische doeleinden bijeengebrachte groep individuen
Gemedieerd: Professioneel bemiddeld
Gendersymmetrie: In een situatie zijn beide partners gelijk, ze dragen even veel verantwoordelijkheid.
Geraffineerd: Gezuiverd, verfijnd doortrapt, geslepen, listig, uitgekookt.
Geredeneerd: Een mening over iets ontwikkelen op basis van feiten of veronderstellingen.
Gevolg partnergeweld: We moeten ook weten wat erna gebeurd en wat de straf hiervoor is.
Geweld binnen relatie: Synoniem voor partnergeweld
Geweldsdelict: Delict dat gepaard gaat met het plegen van geweld
Gokken: Ik heb ‘gokken’ als trefwoord gekozen omdat dit een oorzaak van partnergeweld kan zijn. Zelf was ik hier niet op gekomen daarom dat ik zeer blij ben met mijn gekozen tekst.
Huiselijk geweld: geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldplegingenbelaging en bedreiging.
Huisverbod: Door rechter of burgemeester aan plegers van huiselijk geweld opgelegd (tijdelijk) verbod de eigen woning te betreden
Idealiter: in het gunstigste geval.
Indicatiestelling: het vaststellen van de zorgbehoefte door een medewerker van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.
Inhoudsdeskundigen: gaat inhoudelijk dieper in op onderwerpen.
Intimatie terrorisme: Dit heeft betrekking op de ernstige vormen van geweld, dwang en controle in een relatie. Vaak word er ook nog macht en controle uitgeoefend op de partner.
Intra familiaal geweld: Iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd.
ISLP: Het informaticasysteem van de lokale politie waarin de registratie van misdrijven moet gebeuren.
Juridisch: Rechtskundig, rechtsgeleerd.
Jurisprudentie: Rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen
Letselspreekuur: is een spreekuur, waar de politie slachtoffers van geweld heen kan sturen, voor een letselbeschrijving. Een onafhankelijk arts stelt de letselverklaring op. De politie voegt deze verklaring toe aan de aangifte.
Magistraat: Overheidspersoon/rechter
Mandateren: Iemand of een commissie opdracht geven om namens anderen iets te gaan doen
Manipulatie: Opzettelijke verandering of beïnvloeding (vaak met slechte bedoelingen).
Meta-analyse: Statistische methode waarin gegevens van onderzoeken worden gecombineerd, en geanalyseerd
Multi-probleem gezinnen: Een Multi-probleem gezin is een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen.
Omgangsregeling: De regeling die bepaalt op welke manier het omgangsrecht moet worden uitgevoerd.
Onderhavig: waar het nu over gaat/Voorliggend/Waarvan sprake is.
Organisatie omtrent partnergeweld: Als je naar organisaties kijkt krijg je vaak ook cijfers en zie je wat het probleem werkelijk is volgens de bevolking en de slachtoffers. En aangezien wij een oplossing moeten zoeken kan je ook al naar bestaande oplossingen kijken.
Parket: Regionaal of speciaal kantoor van het Openbaar Ministerie
Partnergeweld: Dit is het thema waar we voor gekozen hebben, dus lijkt het mij vrij logisch om dit als trefwoord te noteren
Patriarchaal: Gericht op, en overheerst dor de vader.
Persoonlijkheidsstoornis: Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen, persoonlijk en/of sociaal vastgelopen.
Politiezone Blankenberge: Op deze site vind je vaak concrete cijfers over je onderwerp. Zo zou je kunnen weten hoe groot het probleem is.
Posttraumatische stressstoornis: Angststoornis, als gevolg van stresserende situaties.
Professionele bemiddelaars
Proximale effecten-model: Dichtbij, gevolg van iets.
Psychopathologie: Wetenschap die ziektes van de geest bestudeerd.
Publiek geweld: Het gebruiken van geweld in het openbaar
Relatie: Een (vaste) verhouding (van erotische, seksuele aard)
Respondenten: personen die hun medewerking verlenen aan een onderzoek.
Seminar: Bijeenkomst waar mensen over een bepaald onderwerp praten met lezingen en/of workshops.
Sinecure: Lichte taak
Stalking: systematisch hinderlijk volgen en lastig vallen van een persoon
Strafrechtelijke context: arts kan normale afwijkingen en accidentele letsels die zijn veroorzaakt door stoten of vallen onderscheiden van niet-accidentele, intentionele letsels.
Systeemgerichte aanpak: Een aanpak waarbij de dynamiek binnen het gezinssysteem of de relatie als uitgangspunt wordt genomen voor de hulpverlening en hulpverleningstrajecten voor uithuisgeplaatste, achterblijver en eventueel betrokken kinderen op elkaar worden afgestemd
Systeemgesprek: Een gesprek waarin de uithuisgeplaatste en achterblijver(s) met hun hulpverleners om tafel zitten en het plan van aanpak voor het vervolg bespreken
Taboe: Verboden erover te spreken of als woord te gebruiken.
Trigger tot agressie: Partnergeweld is agressie. Ik zou zeker in meer willen weten over de oorzaak van het probleem, zo begrijp je het vaak beter.
Tweedelijns- problematiek: Een probleem waarbij de eerstelijnsvoorzieningen, zoals het CAW, geen hulp kan bieden.
Typologie: Onderverdeling in soorten op basis van bepaalde kenmerken
Wet tijdelijk huisverbod: Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen aan iemand van wie dreiging van huiselijk geweld uitgaat